Synode 2021 virtueel

De Synode van de Evangelische Broedergemeente Suriname wordt in augustus aanstaande gehouden, nadat die het vorig jaar was uitgesteld vanwege de COVID-19 pandemie. De pandemie duurt voort en de beperkende overheidsmaatregelen noodzaken het Provinciaal Bestuur om deze grote kerkvergadering virtueel te houden.

Algemeen
Het woord ‘Synode’ is samengesteld uit twee Griekse woorden, namelijk syn (samen) en odos (weg), waarvan de betekenis is ‘samen op weg gaan’ of ‘samen van gedachten wisselen’. De Synode van de Evangelische Broedergemeente Suriname, EBGS, is de periodieke (3-jaarlijkse) kerkvergadering waarbij afgevaardigden van alle structuren van de EBGS bijeenkomen om het beleid te evalueren en te plannen aan de hand van een groot aantal toegestuurde documenten. Dit wordt gedaan in werkgroepen en daarnaast plenair onder leiding van het Synode Bestuur en aan de hand van de opgestelde agenda van de Synode. Tussen de 150–200 afgevaardigden nemen deel aan deze grote kerkvergadering.

Met de afgevaardigden worden bedoeld vertegenwoordigers van onder andere de gemeenten, verder werkorganen met rechtspersoonlijkheid zoals Stichting Onderwijs, Stichting Jeugdcentrum, Stichting Huize Albertine en het Jubileumfonds, en de werkorganen zonder rechtspersoonlijkheid zoals de Diaconie, het Theologisch Seminarie, de Stadszending, de internaten en kinderhuizen. Behalve van de instellingen en gemeenten in Suriname, doen ook vertegenwoordigers uit het EBG-district CAS, Curaçao, Aruba en St. Maarten, en uit Frans-Guyana mee aan de Synode, omdat die gemeenten ook tot de EBG-Provincie Suriname behoren. Vertegenwoordigers kunnen met of zonder stemrecht deelnemen aan de Synode, afhankelijk van de regelgeving in de Kerkorde.


De Synode wordt geopend op zondag 22 augustus, in een plechtige kerkdienst door het Provinciaal Bestuur, dat tijdens de dienst de leiding van de Synode en de Provincie overdraagt aan het Synode Bestuur. De beraadslagingen starten op maandag 23 augustus.

Samenstelling
De samenstelling van de Synode is als volgt:
1. De Praeses, namens het Provinciaal Bestuur: legt verantwoording af over het gevoerd beleid;
2. Het Synodebestuur: leidt de zittingen van de Synode;
3. De gekozen of aangewezen Synodeleden: vertegenwoordigen de diverse structuren van de EBGS;
4. Ambtshalve Synodeleden: onder andere de Bisschoppen, geordende ambtsdragers, onder wie Presbyters en Diaconi, en niet geordende ambtsdragers die belast zijn met de leiding van een zelfstandige gemeente, en de leden van het Synodebestuur;
5. Genodigden en toehoorders: het Provinciaal Bestuur kan functionarissen uit andere Provincies uitnodigen om de Synode bij te wonen en eventueel toe te spreken;
6. Adviseurs en technisch personeel: personen die het werk van de Synode juridisch, technisch en administratief, maar ook inhoudelijk kunnen bijstaan waar nodig, en die als zodanig door het Provinciaal Bestuur in overleg met het Synodebestuur worden benoemd.


Zr. Ingrid Hill-Peerwijk