Woord van de maand December

Het woord voor de maand bemoedigt ons. Het richt ons op, schenkt vreugde en wijst ons allen de goede weg

Jubel en verheug u, gij dochter van Sion, want zie, Ik kom in uw midden wonen, luidt het woord des HerenZach. 2:10

De Almachtige God had de profeet Zacharia op een bijzondere wijze gezegend. Hij leefde ongeveer 520 jaar voor Christus tijdens koning Darius. Zacharia moest de Joden, die uit de Babylonische ballingschap naar Israël waren teruggekeerd niet alleen pastoraal, maar ook sociaal maatschappelijk opvangen en begeleiden. Deze begeleiding was nodig vanwege de ontstane spanning tussen de achtergebleven gevestigde Joden, oftewel het overblijfsel van Israël, en de teruggekeerde Joden. De profeet wees steeds op het komende vrederijk van de Here God. De hogepriester Jozua, de profeet Haggai en de gouverneur Zerubbabel hadden Zacharia ondersteund voor het successievelijk herstel en de verdere groei en ontwikkeling van Israël. De Voorzienige God heeft bij monde van de profeet Zacharia de wereld verzekerd van eeuwige vrede, te beginnen bij de dochters van Sion, danwel de gelovigen in Jeruzalem. Hij deed dat door de komst van de Heilbrenger Jezus Christus middels verlossing, redding, vernieuwing, vrede en verlichting. Volgens de bijbel gaat God, na de tijd van de grote verdrukking, onder leiding van de antichrist,    Zijn troon, op de nieuwe aarde plaatsen in het nieuwe Jeruzalem om de volgelingen te voorzien van vrede, vreugde en eeuwig leven.

Moge onze Liefdevolle God en Vader in en door Jezus Christus onze Heiland, ons aller harten door de kracht van Zijn Heilige Geest hiervan bewust maken. Wat hier geprofeteerd is zal echt komen! En de vrede van God zal ons allen voor eeuwig overschaduwen. Daarom geliefden, laten wij ons, uit dankbaarheid voor deze belofte en goedheid van de Here God, via de profeet Zacharia aan ons bekend gemaakt, met volle verzeek’ring en verwachting opstellen. Laten wij net als de dochters van Sion zingen: jubel en verheug u christenen, want de vrede van de Here God leve door Zijn genade in ons allen.

Amen.