Woord van de maand februari

Geraakt gij in toorn, zondigt dan niet: de zon mag niet over een opwelling van uw toorn ondergaan.        

Efeze 4:26

Bij de schepping van de mens zegt de Schepper: ”Laat Ons mensen maken naar ons beeld, als onze gelijkenis.” (Gen.1:26) Deze uitspraak maakt duidelijk dat we hier te maken hebben met een God die   een relatie heeft met Zijn schepping. Door de zondeval is deze relatie in gevaar gebracht. Want de tegenpartij, de satan, heeft de kans gehad om tussen God en mens te komen, maar ook tussen mensen onderling. Er zijn dus negatieve krachten binnen gedrongen, met het gevolg dat goede relaties in gevaar komen. We kunnen zo beheerst of geleid worden door de negatieve krachten, waardoor de goede relatie met God en met elkaar kapotgaan, met alle gevolgen van dien. In de tekst voor deze maand wordt daartegen gewaarschuwd: Als u boos wordt, zondig dan niet: laat de zon niet ondergaan over uw boosheid (Efeze 4:26 NBV).  

De mens wordt hier opgeroepen om zelfbeheersing te betrachten, geen kans te geven aan negatieve krachten om de menselijke relatie kapot te maken. Boos worden is iets menselijks, maar als het de overhand krijgt zich verder te ontwikkelen en ons leven te beheersen, kan het fataal zijn, niet alleen voor de intermenselijke relatie, maar ook voor onszelf.

De satan krijgt dan de gelegenheid om zijn vernietigend werk te doen, om Gods schepping kapot te maken. Daartegen waarschuwt de apostel Paulus. Hij waarschuwt tegen haatdragendheid, negatieve gevoelens opkroppen is heel gevaarlijk. De ‘boze’’ mens wordt dan een levende pressure cooker die, indien hij geen uitlaatklep heeft, barst. Het beste middel is dus zich uit te spreken en daarbij ook naar elkaar te luisteren.

Dit helpt ons om geen slachtoffer te worden van onze eigen boosheid of toorn. Paulus pleit ervoor om de toorn niet de gelegenheid te geven zich verder te ontwikkelen, maar direct aan te pakken, zodat wij daarvan bevrijd worden. Dit kunnen we doen door over het probleem in kwestie te praten en het in gebed te brengen bij de Heer.

Moge deze oproep aan de gemeente te Efeze ook voor ons gelden!

De Heer geve ons de kracht en wijsheid om op de juiste wijze om te gaan met onze boosheid.

Amen.