Woord voor de maand maart.

Bidt daarbij met aanhoudend bidden en smeken bij elke gelegenheid in de Geest, daartoe
wakende met alle volharding en smeking voor alle heiligen.
Efeze 6:18


Geliefden, hier wordt door de apostel Paulus een beroep gedaan op de gelovigen. Zij moeten
het gebed voor de heiligen oppakken en intensiveren. Het gebed mag in geen geval
verwaarloosd worden! Paulus kent de waarde van het gebed. Zoals de lucht is voor de longen
van de mens, zo is het gebed voor de christen. Het gebed is de lucht voor het geestelijk leven
van de gelovige mens. In het gebed communiceert de gelovige mens met zijn Schepper.
God reageert op het gebed van Zijn volgelingen. (Hand.12:5) Toen de apostel Petrus in de
gevangenis in bewaring gehouden werd, bad de gemeente voortdurend tot God voor hem. God
verhoorde dat gebed: “En zie, een engel des Heren stond bij hem en er scheen licht in het
vertrek, en hij stootte Petrus in zijn zijde om hem te wekken en zei: “Sta snel op! En de ketenen
vielen van zijn handen. En de engel zei: Omgord u en bind uw sandalen aan. Hij deed aldus. En
hij zei tot hem volg mij.” Op deze manier heeft het gebed van de gelovige gewerkt in de situatie
van Petrus. De Here zond Zijn engel en bevrijdde Petrus uit de gevangenis. (Hand.12:7)


Het gebed van de rechtvaardige vermag veel, doordat er kracht aan verleend wordt. (Jak.5:16b)
De wereld heeft Gods machtige invloed van node. In het evangelie worden de gelovigen door
Jezus aangemoedigd om te bidden: Bidt en u zal gegeven worden; zoekt en gij zult vinden;
Klopt en u zal open gedaan worden. Want eenieder, die bidt, ontvangt, en wie zoekt, vindt, en
wie klopt, hem zal opengedaan worden. (Matt.7:7-12)
Laten wij nederig en dringend ons verzoek tot God blijven richten en niet ophouden. Wij bidden
niet alleen voor onszelf, maar ook voor onze medegelovigen, die verschillende moeilijke
situaties meemaken. De Here geeft ons daartoe de kracht om te volharden in gebed.
Amen.