woord voor de maand augustus 2022

De bomen des wouds zullen jubelen voor de HERE, want Hij komt om de aarde te richten.
1 Kron. 16:33

Als kerk staat de E.B.G.S. bekend als een zingende gemeente. Zingen, loven, prijzen voor God,
daar zijn er altijd redenen voor. God schiep de hemel en de aarde, benevens al wat leeft. De
mens is voor God de kroon van Zijn schepping. God gaf de mens de opdracht om de aarde te
bewonen en te bewaren. De mens heeft het niet opgevolgd, maar heeft zich laten verleiden
door de duivel. Vandaag aan de dag is de natuur in de greep van de machten van het verderf.
Maar God als Schepper laat het niet daarbij. God zal er alles aan doen om de wereld en de
natuur van de ondergang te behoeden.


Eenieder die inbreuk pleegt op de natuur krijgt te maken met God. Alle middelen past God toe
om te laten zien en voelen dat Hij, God is. Daarvoor gebruikt God mensen om het kenbaar te
maken aan allen die daarvoor verantwoordelijk zijn. Uit de vele volken heeft God het volk Israël
uitgekozen met wie God een bijzondere relatie wil hebben. Koning David was een man naar
Gods hart en hield zich aan het woord van God. Dat had tot gevolg, dat Gods hand met David
was. Misstappen heeft koning David zeker ook gemaakt in zijn leven, maar David was altijd
bereid om naar God toe te gaan, met het gevolg dat God hem vergaf. Koning David zou niet tot
actie overgaan, alvorens hij God had geraadpleegd en daardoor bleven successen niet uit.
Het leven van mensen, volken, planten, bomen en dieren op aarde blijft echter nog steeds
bedreigd. Maar, wat er ook zal gebeuren, voor het ergste blijven ze bewaard, alles is nog in Zijn
hand. David is ervan doordrongen dat God kiest voor hen die op Hem vertrouwen en blijven
volharden in het geloof, ook al vallen volken hem aan of al werken zij hem tegen. De overmacht
van de Filistijnen werd gebroken, omdat God de bondgenoot van David was. Alle reden voor
koning David om blij te zijn en feest te vieren. Maar geloven in de God van Israël betekent ook
allereerst de herinnering aan wat God in de geschiedenis van het volk is geweest; de God van
wonderen en tekenen. Het was vanzelfsprekend dat David in feeststemming is bij de terugkeer
van de ark. Er mag geen feest voorbijgaan zonder dat er wordt gezongen.

Gods goedertierenheid is er voor altijd. Wat houdt het woord goedertierenheid in voor u en wie
gebruikt het woord! Goedertierenheid houdt onder andere in vriendelijkheid, welwillendheid,
vergevingsgezindheid. Het zijn ingrijpende woorden om toe te passen in ons dagelijks leven.
Gelukkig hebben wij een God die zachtmoedig is, een genadevolle God, die niet onverbiddelijk
is. God geeft kansen en biedt de mens de mogelijkheid tot Hem te komen. God kan mensen
niet vergeten of afschrijven. Gods hart blijft altijd open voor de mens. Daarom wordt ook de
ganse aarde aangespoord om voor de Heer te zingen, want de aarde is van de Heer, behoort
Hem toe met allen die op de aarde wonen. God, is de God van ons heil. Altijd heeft God het heil
voor Zijn mensen op het oog. De Heer komt terug om de aarde te richten. De Heer is Koning en
omdat de Heer Koning is, kan de hemel zich verheugen en de aarde juichen. Ook de bomen in
het bos zullen jubelen voor de Heer. U en ik mogen uitzien met een blijmoedig, dankbaar hart
dat het vieren waard is.
Amen!