Bijzondere dagen

Een overzicht van enige gedenkdagen binnen de EBG – Unitas Fratrum en enige speciale dagen binnen de Herrnhutterkerk in Suriname.

17 juni 1722
Christiaan David velt de eerste boom voor de bouw van Herrnhut.
EBG-ers herdenken dat op 17 juni van het jaar 1722 een Moravische timmerman, Christiaan David, in het Duitse Saksen, de eerste boom omhakte voor de bouw van Herrnhut. De broeders bouwden een groot huis met twee nevengebouwtjes. Psalm 84:4 staat onderaan op de gedenkplaat. En dat is heel toepasselijk voor de uit hun vaderland gevluchte Broeders: Zelfs vindt de mus een huis, o Heer…

25 juni 1964
Polikliniek Brownsweg wordt in gebruik genomen. In 1964 vindt de inwijding plaats van het Medisch Centrum der EBGS te Brownsweg, welke voorziet in een polikliniek met 12 bedden.

29 juni 1768
Christoffel Kersten, een Duitse zendeling aan de boven Suriname, begon op de hoek van de Steenbakkerij- en Domineestraat een kleermakerij om de zendingsarbeid te steunen. Dit bedrijf groeide uit tot het grootste handelshuis van Suriname en de oudste nog bestaande van het westelijk halfrond, C. Kersten en Co. N.V. (CKC). Dankzij de inzet van Christoffel Kersten werd in 1778 de Grote Stadskerk gesticht.

1 juli 1863
Afschaffing van de slavernij in Suriname: Emancipatie. Gouverneur van Landsberge verklaart de tot slaaf gemaakten vrij namens Koning Willem III. Op deze dag ontstaat de traditie van de dankdiensten op 1 juli.

6 juli 1415
Johannes Hus sterft precies op zijn verjaardag, om zijn geloof in Jezus Christus, op de brandstapel te Constanz. In 1457 sloten volgelingen zich aan tot een gemeenschap van Broeders (Unitas Fratrum). Dit gebeurde in het dorpje Kunwald in Bohemen.

21 juli 1776
Christoph Kersten doopt de eerste Negerslaaf: Christiaan Cupido. Deze was een kleermakersknecht die bij de zendelingen in de stad werkte.

11 augustus 1861
Johannes King, de profeet van de Matuariërs, wordt in een visioen door God opgedragen om zich door de zendelingen van de Evangelische Broedergemeente te laten dopen. Hij evangeliseerde onafhankelijk van de zendelingen in het binnenland.

13 augustus 1727
De Geest van Liefde bindt de bewoners van Herrnhut in liefde samen, bij de viering van het Heilig Avondmaal in de kerk te Berthelsdorf, Herrnhut. Ze vroegen elkaar om vergiffenis en besloten eensgezind in geloof verder te gaan.

17 augustus 1727
Dezelfde Geest van Liefde raakt de elfjarige Susan Kühnel van Herrnut aan. Dit maakt indruk op de overige kinderen van Herrnhut. Jongens en meisjes gaven hun leven aan Jezus. De Evangelische Broedergemeente herdenkt jaarlijks deze gebeurtenis met de viering van het Kinderfeest.

21 augustus 1732
Leonard Dober en David Nitschmann vertrekken vanuit Herrnhut naar St. Thomas in West-Indië. Ze moesten het evangelie verkondigen aan de tot slaaf gemaakten, die een droevig bestaan leidden. Dit is het begin van de Herrnhutterzending.

15 september 1962
Opening van het ‘Jaja Dandehospitaal’ te Djoemoe aan de Boven-Suriname. Dit hospitaal verving het hospitaal van Kabel, dat door de aanleg van het Afobakastuwmeer werd gesloten. Jaja Dande was een wijze Saramaccaanse vrouw, die een belangrijke bijdrage heeft geleverd bij de vestiging van Herrnhutterzendelingen aan de Sentheakreek.

16 september 1741
De Here Jezus Christus wordt als Heer en Oudste van de Herrnhuttergemeente aangenomen op de Synode van de Broedergemeente in Londen.

7 oktober 1944
Begin van de Broedergemeente op de Nederlandse Antillen met de komst van br. R. Doth. Hij stichtte gemeenten op Aruba en Curaçao. Terug in Suriname, werd hij in 1961 ingezegend tot de eerste Surinaamse bisschop van de wereldwijde Broedergemeente.

15 oktober 1968
De inwijding van het Studie- en Vormingscentrum, thans Theologisch Seminarie der EBGS aan de Johannes Raillardlaan. Dit instituut verzorgt verschillende opleidingen voor het kerkelijk werk in ons land. Praeses en bisschop Johannes Raillard gaf een aanzet tot de oprichting van het studie- en vormingscentrum in de jaren vijftig.

17 oktober 1947
Met medewerking van het Zeister Zendingsgenootschap (ZZG) werd het ‘Prinses Juliana Zendingshospitaal’ te Kabel gebouwd.

20 oktober 1768
De kerk te Zeist wordt ingewijd. De gemeente Zeist nam vanaf 1732 toe, toen enkele broeders voor het zendingswerk naar Nederland reisden.

31 oktober 1517
Op deze dag protesteerde Maarten Luther openlijk tegen wantoestanden in de rooms-katholieke kerk, zoals het verkopen van aflaatbrieven aan de gelovigen. De kerkhervormingen leidden tot het ontstaan van verschillende protestantse kerken.

1 november 1914
Aan de Keizerstraat werd door de zendeling-leraar J. Vogt de Stadszending gesticht. In 1920 verhuisde deze werkarm van de EBGS naar de gebouwen aan de Burenstraat 17-19. Het grote gebouw was aanvankelijk gebouwd als ziekenhuis van de vereniging “Hernhutter Voorzorg”. Hoewel br. Vogt grote nadruk op het jeugdwerk legde, waren de voornaamste doelen evangelisatie en het lenigen van sociale nood.

Volgens br. L.M.F. Schalkwijk komt pas bij br. P.J.R. Doth, als directeur in 1976, het jeugdwerk in de Stadszending weer in het vizier en dan ontstaat het jeugdevangelisatiewerk. (Schalkwijk, L.F.M. 1995. Een proeve van experimentele participatie). De huidige directeur is br. H. Pansa.

13 november 1741
Het wordt na lang zoeken duidelijk dat de leiding aan de Unitas Fratrum geen mensenwerk is. Op de conferentie te Londen wordt De Here Jezus aangenomen als Hoofd en Oudste van de Broedergemeente. Om aan te geven dat Hij de eigenlijke leider is, wordt daarom, vanaf die tijd, op synoden en conferenties van de Broedergemeente altijd één stoel aan de bestuurstafel vrijgehouden.

25 november 1975
Suriname draagt, los van Nederland, eigen verantwoordelijkheid en wordt de Republiek Suriname. Het Comité Christelijke Kerken in Suriname riep de toenmalige regering op om te komen tot een rechtvaardigere ordening van de maatschappij. De hulpbronnen van het land zouden aan het hele volk ten goede moeten komen en er moest een einde komen aan elke vorm van machtsmisbruik.

30 november 1962
Bij de opening van Het Diakonessenhuis (Surinaamse Stichting Diakonessenarbeid) wordt de vlag met vredesduif gehesen. Dit protestants ziekenhuis staat op de hoek van de Zinniastraat en de Johan Bodegravenlaan. Deze laan is vernoemd naar de radiopresentator Johan Bodegraven, die een aanzienlijke financiële bijdrage leverde voor de bouw van het ziekenhuis.

20 december 1962
Bij de opening van Het Diakonessenhuis (Surinaamse Stichting Diakonessenarbeid) wordt de vlag met vredesduif gehesen. Dit protestants ziekenhuis staat op de hoek van de Zinniastraat en de Johan Bodegravenlaan. Deze laan is vernoemd naar de radiopresentator Johan Bodegraven, die een aanzienlijke financiële bijdrage leverde voor de bouw van het ziekenhuis.