Woord van de maand September


Dan zult u de liefde van Christus kennen die alle kennis te boven gaat, opdat u zult
volstromen met Gods volkomenheid.
Efeze 3: 19 (NBV)

Er zijn mensen die veel kennis bezitten en er prat op gaan dat zij wijs zijn, maar de apostel
Paulus wil daar iets anders tegenover stellen. Hij wil graag dat iedereen de boodschap van heil
en verlossing hoort, bovenal wil hij dat de gemeente toen en wij, vandaag, de liefde van
Christus steeds meer leren kennen. Pratend over de liefde van Christus kunnen wij niet anders
dan teruggaan naar de kern van het evangelie. (Joh.3:16) De apostel zit precies om dat
evangelie in de gevangenis en juist in die positie bemoedigt hij de gemeente van daaruit. Het
moet wel duidelijk zijn dat kennis vergaren geen zonde is. Het is juist goed om steeds meer van
een of meerdere onderwerpen te weten, zodat u anderen ook kan onderwijzen. Maar nooit mag
u die kennis stellen boven de liefde van Christus.
Wanneer u zich openstelt voor Zijn liefde, zult u de kennis gebruiken tot eer van God. Paulus
blijft de nadruk leggen op de eenheid in Christus als gemeente. Vooral wil hij de niet- Joden
erbij betrekken, zodat zij beseffen dat het heil en de liefde van Christus ook hen geldt. De
discipelen waren elke dag met de Here Jezus, drie jaar lang, toch konden zij de liefde die Jezus
aan de mensen bewees, niet begrijpen. Ze waren echt alleen maar met zichzelf en hun eigen
belang bezig. Elkaar de voeten wassen wilden zij echt niet, dat was werk voor de slaaf, zij
proberen uit te “vechten” wie de belangrijkste is.
Hoe gaat het bij ons in de gemeente? Durven wij onze kennis en titel terzijde te leggen om er
als dienaar voor een medebroeder of -zuster te zijn? Of onze kennis en kunde ter beschikking
te stellen, binnen de gemeente, zonder enige spoor van hoogmoed en alwetendheid te
etaleren? Pakken wij de taken die even blijven liggen op of is het voor het gemeentebestuur, de
dienaren of de collectanten? Aan het begin van deze maand worden wij opgeroepen er alles
aan te doen om de liefde van Christus te stellen boven alle kennis, zodat wij kunnen volstromen
met Gods volkomenheid. Mag het aan het eind van de maand zo zijn, dat wij nieuwe mensen
zijn geworden in het dienen van de ander en daardoor God de eer geven die Hem toekomt! Wij
mogen de Heilige Geest altijd vragen ons daarbij te helpen.
Amen!
Eenieder die inbreuk pleegt op de natuur krijgt te maken met God. Alle middelen past God toe
om te laten zien en voelen dat Hij, God is. Daarvoor gebruikt God mensen om het kenbaar te
maken aan allen die daarvoor verantwoordelijk zijn. Uit de vele volken heeft God het volk Israël
uitgekozen met wie God een bijzondere relatie wil hebben. Koning David was een man naar
Gods hart en hield zich aan het woord van God. Dat had tot gevolg, dat Gods hand met David
was. Misstappen heeft koning David zeker ook gemaakt in zijn leven, maar David was altijd
bereid om naar God toe te gaan, met het gevolg dat God hem vergaf. Koning David zou niet tot
actie overgaan, alvorens hij God had geraadpleegd en daardoor bleven successen niet uit.
Het leven van mensen, volken, planten, bomen en dieren op aarde blijft echter nog steeds
bedreigd. Maar, wat er ook zal gebeuren, voor het ergste blijven ze bewaard, alles is nog in Zijn
hand. David is ervan doordrongen dat God kiest voor hen die op Hem vertrouwen en blijven
volharden in het geloof, ook al vallen volken hem aan of al werken zij hem tegen. De overmacht
van de Filistijnen werd gebroken, omdat God de bondgenoot van David was. Alle reden voor
koning David om blij te zijn en feest te vieren. Maar geloven in de God van Israël betekent ook
allereerst de herinnering aan wat God in de geschiedenis van het volk is geweest; de God van
wonderen en tekenen. Het was vanzelfsprekend dat David in feeststemming is bij de terugkeer
van de ark. Er mag geen feest voorbijgaan zonder dat er wordt gezongen.

Gods goedertierenheid is er voor altijd. Wat houdt het woord goedertierenheid in voor u en wie
gebruikt het woord! Goedertierenheid houdt onder andere in vriendelijkheid, welwillendheid,
vergevingsgezindheid. Het zijn ingrijpende woorden om toe te passen in ons dagelijks leven.
Gelukkig hebben wij een God die zachtmoedig is, een genadevolle God, die niet onverbiddelijk
is. God geeft kansen en biedt de mens de mogelijkheid tot Hem te komen. God kan mensen
niet vergeten of afschrijven. Gods hart blijft altijd open voor de mens. Daarom wordt ook de
ganse aarde aangespoord om voor de Heer te zingen, want de aarde is van de Heer, behoort
Hem toe met allen die op de aarde wonen. God, is de God van ons heil. Altijd heeft God het heil
voor Zijn mensen op het oog. De Heer komt terug om de aarde te richten. De Heer is Koning en
omdat de Heer Koning is, kan de hemel zich verheugen en de aarde juichen. Ook de bomen in
het bos zullen jubelen voor de Heer. U en ik mogen uitzien met een blijmoedig, dankbaar hart
dat het vieren waard is.
Amen!