Woord van de maand Augustus

Neig, HERE, uw oor en hoor; open, HERE, uw ogen en zie.
2 Kon. 19:16

Als wij het gedeelte van 2 Kon. 19: 1 – 19 goed lezen, zullen wij merken dat de situatie waarin het volk
en koning Hizkia zich bevonden heel precaire was. Het land werd bedreigd met verwoesting. De brieven
van de Assyrische koning waren duidelijk! De verwoesting van het land was onomkeerbaar. Trouwens de
wapenfeiten van deze koning, waren bekend: Geen enkel volk heeft stand kunnen houden tegen deze
koning. Wat zou iemand in deze situatie moeten doen? Wat zou u doen? Zou u zich overgeven of het
risico nemen en de strijd aanbinden?

Koning Hizkia wees ons de weg. Hij wist dat hij niet alleen stond.
Hij was zich ervan bewust en overtuigd dat er een levende God was. Hij heeft twee acties ondernomen
naar dezelfde richting. Eerst wendde hij zich tot de dienaar van Jahweh, de profeet Jesaja, die moest
bemiddelen bij de HEER. De reactie van de HEER was positief. Het komt erop neer, dat Gods volk niet
overgelaten zou worden aan de grillen van de tegenstander, de vijand. In de tweede, indringende brief
werd duidelijk gewezen op de successen van de koning van Assyrië en hij vermeldde erbij dat de goden
van andere volken niet instaat waren om bescherming te bieden. Koning Hizkia had toen een persoonlijke
ontmoeting met de HEER. In die persoonlijke ontmoeting werd het hem weer duidelijk dat de HEER zijn
volk, zijn kinderen niet in de steek zou laten. Hizkia en zijn volk moesten de moed en de hoop niet
opgeven! Trouwens de goden van de andere volken waren producten van mensenhanden, die geen
bescherming konden bieden. Het is anders met de HEER. Hij is Jahweh, de “Ik ben, die Ik ben” of “Ik
zal zijn die Ik zijn zal”, de onveranderlijke God. Hij is er altijd. Hij is de Schepper van hemel en aarde.
Hij heeft alles onder controle. Ook vandaag heeft Hij alles onder controle, Hij neigt zijn oor en hoort, Hij
opent zijn ogen en ziet!

De beweging van Hizkia naar de HEER toe was een geloofsdaad! Dat wil zeggen dat hij zich volkomen
had overgegeven aan de HEER om geleid te worden. Zijn levensrichting werd bepaald door de HEER. De
weg die Hizkia bewandelde was de geloofsweg – duidelijker nog de weg van het gebed: in een bijzonder
persoonlijke relatie treden tot God. Dit kwam duidelijk naar voren toen hij met de brief in handen ging
naar de tempel en de brief aan God voorlegde. Hij vroeg God om naar hem te luisteren en te doen wat
hij vraagt. Hij heeft zijn hart uitgestort aan de HEER (Zie Dan.9:17-19). Het gebed wordt wel eens
genoemd ‘de ademhaling van de ziel’. Hizkia heeft ons de weg gewezen, die moeten gaan, als wij in
problemen zijn. Hoe moeilijk deze ook zijn, wij mogen de moed niet opgeven, maar naar de Heer toe
stappen! Hij weet er raad mee; Hij heeft alles onder controle, Hij hoort en Hij ziet! Ik wens u een
gezegende Augustusmaand toe!
Amen!