Woord voor de maand september 2022

Dan zult u de liefde van Christus kennen die alle kennis te boven gaat, opdat u zult
volstromen met Gods volkomenheid.
Efeze 3: 19 (NBV)


Er zijn mensen die veel kennis bezitten en er prat op gaan dat zij wijs zijn, maar de apostel
Paulus wil daar iets anders tegenover stellen. Hij wil graag dat iedereen de boodschap van heil
en verlossing hoort, bovenal wil hij dat de gemeente toen en wij, vandaag, de liefde van
Christus steeds meer leren kennen. Pratend over de liefde van Christus kunnen wij niet anders
dan teruggaan naar de kern van het evangelie. (Joh.3:16) De apostel zit precies om dat
evangelie in de gevangenis en juist in die positie bemoedigt hij de gemeente van daaruit. Het
moet wel duidelijk zijn dat kennis vergaren geen zonde is. Het is juist goed om steeds meer van
een of meerdere onderwerpen te weten, zodat u anderen ook kan onderwijzen. Maar nooit mag
u die kennis stellen boven de liefde van Christus.
Wanneer u zich openstelt voor Zijn liefde, zult u de kennis gebruiken tot eer van God. Paulus
blijft de nadruk leggen op de eenheid in Christus als gemeente. Vooral wil hij de niet- Joden
erbij betrekken, zodat zij beseffen dat het heil en de liefde van Christus ook hen geldt. De
discipelen waren elke dag met de Here Jezus, drie jaar lang, toch konden zij de liefde die Jezus
aan de mensen bewees, niet begrijpen. Ze waren echt alleen maar met zichzelf en hun eigen
belang bezig. Elkaar de voeten wassen wilden zij echt niet, dat was werk voor de slaaf, zij
proberen uit te “vechten” wie de belangrijkste is.
Hoe gaat het bij ons in de gemeente? Durven wij onze kennis en titel terzijde te leggen om er
als dienaar voor een medebroeder of -zuster te zijn? Of onze kennis en kunde ter beschikking
te stellen, binnen de gemeente, zonder enige spoor van hoogmoed en alwetendheid te
etaleren? Pakken wij de taken die even blijven liggen op of is het voor het gemeentebestuur, de
dienaren of de collectanten? Aan het begin van deze maand worden wij opgeroepen er alles
aan te doen om de liefde van Christus te stellen boven alle kennis, zodat wij kunnen volstromen
met Gods volkomenheid. Mag het aan het eind van de maand zo zijn, dat wij nieuwe mensen
zijn geworden in het dienen van de ander en daardoor God de eer geven die Hem toekomt! Wij
mogen de Heilige Geest altijd vragen ons daarbij te helpen.
Amen!